зорилго

“Төв болон Дотоод Азийн харилцан ярианы Сэтгүүл”-ийн эрхэм зорилго нь Төв болон Дотоод Азийн орнуудаас залуу оюутан, судлаачидыг тухайн орныхоо хүмүүсийн урлаг, хэл, уран зохиол төдийгүй түүхийн соёлын хүчин зүйлийг онцлон үзэж, тэдгээр оюунтан судлаачдыг нь илүү өргөн судалгааны харилцаанд орж мэргэжлийн эрдэм судлалын харилцан ярианд оролцох тэтгэлэгийг дээшлүүлэхэд оршино.