максатымыз

“Борбордук жана Ички Азия баарлашуусу” журналынын максаты -Батыш өлкөлөрү менен Борбордук жана Ички Азияда байырлаган илимпоздордун жана илимге умтулган студенттердин өз ара ырааттуу баарлашуусун калыптандыруу жана мунун негизинде алардын Борбордук жана Ички Азияны таануунун ар кыл тармактары боюнча билим чабытын кеңейтүү. Мында иликтенип жаткан чөлкөмдүн тарыхынын жана көркөм өнөр, тил, адабият сыяктуу маданий өңүттөрүнүн көйгөйлөрү көңүл чордонунда болмокчу.