Статьяларды/материалды белетеер ле ийер аайы 

Журналга саларга белетелген статьяларда текстинен башка, мындый материалдар болор керек:

• Бу бичилген иш мынаҥ озо кепке салынбаган, öскö бичик-басмаларга табыштырылбаганын керелегени, эмезе, аҥылу учуралдарда, редакторго быжу jартамал берер керек болор;
• Алдында ойдо кепке базылып чыккан иллюстрацияларды, jуруктарды, таблицаларды ла jаан цитаталарды тузаланганы учун авторлор бойлоры каруулу болот; Алдында кепке базылган ла öскö дö авторский праволо корулалып турган материалдарды тузаланган учуралдарда бичимелдиҥ авторы редакторго такып кепке базарын jарадып турган самара бичик ийер учурлу;
• Ас тузаланылып турган тилле бичилген бичимелдер (казах, кыргыз, моҥол, баjат, узбек ле о.ö.), академикалык jон ортодо текши тузаланылып турган тилдердиҥ бирÿзиле бичилген кош аннотациялу болор учурлу (темд., англий, немец, орус ла о.ö.), ол ок öйдö, кажы бир европей тилле бичилгенде, кош бичимел öрö айдылган тилле болор учурлу.

Тексттердин будумине некелте: 

• Статьялар ла материалдар электрон бÿдÿмдÿ алынат, emailге коштондырылган, Microsoft Word, Word Perfect или RTF форматту болор учурлу; emailды аткарардаҥ озо Слердиҥ файларда вирус jогын быжулап аjарыгар; 
• Баштамы бÿкте Слердиҥ ады-jолыгар, почтовый ла электрон адрезер бичилген болор учурлу, бойыгар керегинде кыска jетирÿ болор керек;
• Бичимелдиҥ аннотациязы 250 сöстöҥ ашпас учурлу;
• Бичимел 3000-6000 сöстöҥ турар аргалу; 
• Бичимелдиҥ тöс учурын электрон база данныхтаҥ эптÿ ле тÿрген бедиреерге бис Слерди 5-10 сöстöҥ турган эҥ учурлу jартамал кошсын деп сурап турубыс; 
• Керектÿ иллюстрацияларды, jуруктарды ла таблицаларды тексттиҥ аайыла ортозына салыгар, статьяныҥ учында эмес; 
• Тексттиҥ форматированиези ле сноскалардыҥ бÿдÿми Chicago стандарттарга келижер 
керек.